Menu

Bakit ibinababa ang kalamidad at paano ito maalis

Mga Aral at Paalaala 29


قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة

Sinabi ni Shaykh Ṣāliḥ ibn Fawzān al-Fawzān: sinabi ni ʿAlī ibn Abī Ṭālib, naway kalugdan siya ng Allāh Ang Kataas-Taasan:

“Hindi ibinababa ang mga kalamidad (kapighatian), kundi dahil sa kasalanan (ng mga tao), at hindi ito aangatin (o aalisin) maliban sa Tawbah (pagbalik-loob sa Allāh sa pamamagitan ng pag-iwan sa mga kasalanan, pagsisisi, at hindi muling ulitin).”


https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/1778


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
March 24, 2020 | Rajab 29, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!