Menu

Ang kaalaman na ito ay relihiyon

Mga Aral at Paalaala 14


Sinabi ni Muḥammad ibn Sīrīn رحمه الله:

.إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

“Katotohanan ang kaalaman na ito ay relihiyon, kaya mag-ingat kayo kung saan ninyo kukunin ang inyong relihiyon.”


Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim 1/15


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
February 20, 2019 | Jumādā ath-Thānī 14, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!