Menu

Ang pinakamalaking kasalanan

Mga Aral at Paalaala 15


Tinanong ang Propeta ﷺ:

أي الذنب أعظم عند الله؟ 

“Ano ang pinakamalaking kasalanan sa (paningin ng) Allāh?”

قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك

Sinabi niya, “Na maglagay ka ng katambal sa Allāh samantalang Siya ang lumikha sa iyo.”


Ṣaḥīḥ Bukhārī #6861 & Ṣaḥīḥ Muslim #86 | mula kay Ibn Masʿūd رضي الله عنه


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
March 26, 2019 | Rajab 19, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!