Menu

Ang sakit ng pagmamahal sa pamumuno

Mga Aral at Paalaala 16


Sinabi ni Abū Nuʿaym رحمه الله:

وَاللَّهِ مَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلَّا بِحُبِّ الرِّئَاسَةِ

“Sumpa sa Allāh, silang mga nasawi ay hindi nasawi maliban sa pagmamahal nila sa pamumuno.”


Jāmīʿ Bayān al-ʿilm 1/570


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 29, 2019 | Ramaḍān 24, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!