Menu

Ano ang mas mainam, Shukran o Jazākallāhu Khairan?

Mga Aral at Paalaala 3


Tanong:

ما حكم قول: (شكرا) لمن أسدى معروفا إلى شخص؟

Ano po ang batas sa pagsasabi ng Shukran (Salamat) sa kaniya na gumawa ng kabutihan sa tao?

Sinagot ni al-ʿAllāmah Aḥmad an-Najmī رحمه الله:

من فعل ذلك فقد ترك الأفضل وهو قول جزاك الله خيرا 

Sinuman and nagsabi nito (Shukran), katotohanang iniwan niya and pinakamainam na salita (bilang pasasalamat). Iyon ang pagsabi ng “Jazākallāhu Khairan (Nawa’y gantimpalaan ka ni Allah ng kabutihan)”.


Fatḥ ar-Rabb al-Wadūd fi al-Fatāwā wa ar-Rasāʾil wa ar-Rudūd 1/68


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
November 25, 2017 | Rabīʿ al-Awwal 06, 1439H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!