Menu

Ang pagsuot ng agimat

Mga Aral at Paalaala 19


Sinabi ng Propeta ﷺ:

من علق تميمة فقد أشرك

“Sinuman ang magsuot ng agimat ay nakagawa ng Shirk (pagtambal laban sa Allāh).”


aṣ-Ṣaḥīḥah #492


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
June 28, 2019 | Shawwāl 25, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!