Menu

Ang Pagsunod sa Sunnah ng Propeta ﷺ

Mga Aral at Paalaala 52

Mula kay Abū Hurairah رضي الله عنه na sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

.كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. ‏قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

“Lahat ng (mga sumunod sa akin mula sa) aking Ummah ay papasok sa Paraiso maliban sa tumanggi.”

Sila'y nagtanong: “At sino ang tatanggi O Sugo ng Allāh?”

Sinabi niya: “Sinuman ang sumunod sa akin, siya'y papasok  sa Paraiso, at sinuman ang sumuway sa akin, siya ang tumanggi.”

[Ṣaḥīh al-Bukhārī (bilang ng ḥadīth: 7280)]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
June 18, 2020 | Shawwāl 26, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!