Menu

Sampung (mga kasamahan ng Propeta ﷺ na) Pinangakuan ng Paraiso

Mga Aral at Paalaala 51

Mula kay ʿAbd ar-Raḥmān bin ʿAwf رضي الله عنه na nagsabi: sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

 أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ

“Si Abū Bakr (aṣ-Ṣiddīq) ay nasa Paraiso, si ʿUmar (bin al-Khaṭṭāb) ay nasa Paraiso, si ʿUthmān (bin ʿAffān) ay nasa Paraiso, si ʿAlī (bin Abī Ṭālib) ay nasa Paraiso, si Ṭalḥah (bin ʿUbaydullāh) ay nasa Paraiso, si az-Zubayr (bin al-ʿAwām) ay nasa Paraiso, si ʿAbd ar-Raḥmān bin ʿAwf ay nasa Paraiso, si Saʿd bin Abī Waqqāṣ ay nasa Paraiso, si Saʿīd bin Zayd ay nasa Paraiso, at si ʿUbaydah bin al-Jarrāḥ ay nasa Paraiso.”

[Jāmiʿ at-Tirmidhī (bilang ng ḥadīth: 3747)]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
June 08, 2020 | Shawwāl 16, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!