Menu

Ang Dahilan ng Pagtalikod sa Katotohanan

Mga Aral at Paalaala 53

Sinabi ni al-ʿAllāmah Sulaymān Āl ash-Shaykh:

كثيرٌ من أهلِ الباطل إنّما يَتركُون الحَق خوفاً من زَوالِ دُنياهم

“Tinatalikuran ng karamihan sa mga tao na nasa kasinungalingan ang katotohanan dahil sa pangamba nilang mawala sa kanila ang kanilang (mapakikinabangan sa) mundo.”

[Ad-Durar as-Saniyyah 8/125]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
Shawwāl 28, 1441H | June 20, 2020

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!