Menu

Ang pagbibigay ng Zakāt al-Fiṭr sa pamamagitan ng pera - Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān


Tanong:

Binibigay sa aming bansa ang Zakāt al-Fiṭr sa pamamagitan ng pera, at sinasabi nila na hindi kailangan ng mga Masākīn (mga mahihirap) ang butil at iba pa, ano po ang dapat namin gawin?

Sumagot si Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān:

Hindi para sa mga mahihirap (na magdesisyon kung ano ang gusto niya), ito ay isang uri ng pagsamba, ginagawa ito tulad ng dumating mula sa Sugo , at yaong mga hindi niya gustong tanggapin ang pagkain, hindi siya nangangailangan (ibig sabihin hindi siya mula sa mahihirap), ibigay mo sa mga nangangailangan ng pagkain.


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 31, 2019 | Ramaḍān 26, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!