Menu

Ano ang kahulugan ng Bidʿah?

Mga Aral at Paalaala 9


Ipaliwanag ni Shaykh Muḥammad Ibn ʿAbd al-Wahhāb al-Waṣṣābī ang Bidʿah رحمه الله:

كل اعتقادٍ أو عملٍ أو لفظٍ أُحْدِث بعد موت النبي ﷺ بنية التعبد والتقرب إلى الله ولم يدل عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف

“Bawat paniniwala, gawa, o salita na makabagong ginawa pagkatapos ng pagpanaw ng Propeta ﷺ at ang layunin ay ang pagsamba at mapalapit sa Allah, at walang nakatala na anumang katibayan mula sa Aklat (ang Qurʾān), ni sa Sunnah, at ni sa mga gawain ng mga Salaf (ang mga Ṣahāba).”


Sharḥ al-Jadīd ʿalá al-Qawl al-Mufīd fī Adillah at-Tawḥīd 348-349


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
October 04, 2018 | Muḥarram 23, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!