Menu

Ang pag-aayuno ng taong hindi nagsasagawa ng Ṣalāh

Mga Aral at Paalaala 36

Sinabi ni Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbdullāh ibn Bāz رحمه الله:

الذي يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم

“Yaong mga nag-aayuno ngunit hindi nagsasagawa ng Ṣalāh (ng limang beses sa isang araw), hindi tatanggapin (ng Allāh) ang pag-aayuno nila, bagkus ito ay itatanggi sa kanila.”

[Majmūʿ al-Fatāwā 15/178]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
April 30, 2020 | Ramaḍān 07, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!