Menu

Ang gantimpala sa pag-aayuno na may paniniwala at paghahangad

Mga Aral at Paalaala 35

Mula kay Abū Hurairah رضي الله عنه na nagsabi: sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ‏

“Sinuman ang mag-ayuno na may (ganap na) paniniwala (sa obligasyon na ito) at naghahangad (ng gantimpala nito), patatawarin ang kanyang mga nakaraang (maliliit na) kasalanan.”

[Ṣaḥīḥ al-Bukhārī; bilang ng Ḥadīth 38.]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
April 28, 2020 | Ramaḍān 05, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!