Menu

Ang pakikipagkamay pagkatapos ng Ṣalāh

Mga Aral at Paalaala 21


Sinabi ni Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah رحمه الله:

وأما المصافحة عقيب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله ﷺ ولم يستحبها أحد من العلماء.

“At tungkol sa pakikipagkamay pagkatapos ng Ṣalāh, ito ay Bidʿah (makabagong gawain sa relihiyon) na hindi ginawa ng Sugo ng Allāh ﷺ, ni hindi ito itinatagubilin (o inirerekomenda ) ng sinumang iskolar.”


Majmūʿ al-Masāʾil 7/403


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
December 04, 2019 | Rabīʿ ath-Thānī 06, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!