Menu

Ang Gantimpala ng Pag-aayuno sa Landas ng Allāh

Mga Aral at Paalaala 42

Mula kay Abū Saʿīd al-Khudrī رضي الله عنه na nagsabi, sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 

“Walang alipin (ng Allāh) na nag-aayuno ng isang araw sa landas ng Allāh, maliban na ilalayo ng Allāh ang Apoy mula sa kanyang mukha ng pitumpung taon, dahil sa pag-aayuno niya sa araw na iyon.”

[Ṣaḥīḥ Muslim; bilang ng Ḥadīth 1153]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 16, 2020 | Ramaḍān 23, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!