Menu

Ang Dalawang Kasiyahan para sa mga Nag-ayuno

Mga Aral at Paalaala 41

Mula kay Abū Hurairah رضي الله عنه na nagsabi, sinabi ng Sugo ng Allāh ﷺ:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّه

“Mayroong dalawang kasiyahan para sa nag-aayuno; ang kasiyahan sa kanyang pagkain sa oras ng Ifṭār (pagtigil ng pag-aayuno), at kasiyahan (sa araw na) makita niya ang kanyang Panginoon (upang tanggapin ang gantimpala ng pag-aayuno).”

[Jāmiʿ at-Tirmidhī; bilang ng Ḥadīth 766]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 14, 2020 | Ramaḍān 21, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!