Menu

Lumipas na ba ang Salafiyyah sa panahon natin ngayon? - Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān


Tanong:

O mahal na Shaykh, naway bigyan kayo ng Allāh ng tagumpay. May mga tao na nagsasabi na ang panahon ng Salafīyyah ay panahon na dumating at lumipas na at hindi na natin pwedeng gamitin…

Sumagot agad si Shaykh al-Fawzān:

Natapos ito para sa kanya; dahil hindi niya mahal ang mga Salaf, at hindi niya gustong sumunod sa kanilang pamamaraan; ngunit ang mga Ahl as-Sunnah wal Jamāʿah, ang panahon ng Salafīyyah ay mananatili hanggang sumapit ang Oras (ng Araw ng Paghuhukom), ito’y mananatili hanggang sumapit ang Oras, hindi ito matatapos; at lahat ng papuri ay para lamang sa Allāh. Naʿam.


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
January 12, 2019 | Jumādā al-Awwal 05, 1440H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!