Menu

Ang Paglagay ng Nakakapinsala sa Daan

Mga Aral at Paalaala 49

Sinabi ni Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (pumanaw 1421H) رحمه الله :

.وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة

❝At kung ang pagtanggal ng nakapipinsala sa daan ay Ṣadaqah (kawanggawa); katotohanan, ang paglagay nito sa daan ay kasamaan (at kasalanan).❞

[Sharḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn (3/37)]


Isinalin sa wikang Tagalog ni Ṭāhir Bin Manṣūr sa pamamagitan ng tulong ni Abū Yaḥyá Rueda
May 27, 2020 | Shawwāl 04, 1441H

X Incorrect username or password! Username and password cannot be empty!